Novinky v legislatívnej podpore fotovoltiky

Cieľom legislatívnej podpory FVE je najmä podpora využitia vyrobenej elektriny v rámci odberného miesta. Za týmto účelom legislatíva definuje malý zdroj do 10,8 kW inštalovaného výkonu striedača, ktorý má výrazne uľahčené obchodné a technické podmienky pripojenia a prevádzky z pohľadu procesného voči prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, OKTE a ÚRSO. Rovnako legislatíva definuje, tzv. lokálny zdroj, ktorý je charakterizovaný veľkosťou inštalovaného výkonu výrobného zariadenia, ktoré musí byť menšie ako inštalovaný výkon odberného miesta do ktorého je výrobné zariadenie pripojené.

V praxi sa však stáva, že prevádzkovateľ s ohľadom na bezpečnosť a spoľahlivosť sústavy neumožní inštaláciu FVS v požadovanom rozsahu alebo neumožní pripojenie výrobného zariadenia vôbec napriek legislatívnej podpore.

Fotovoltické systémy FVE zvyčajne nedokážu byť plnohodnotnou náhradou napájania z distribučnej sústavy. Pokiaľ odberateľ elektriny nechce prispôsobiť svoju spotrebu elektriny výrobe z FVE zdroja, vie zariadenie na výrobu pokryť maximálne 30 – 40 % elektrickej spotreby objektu – v ojedinelých prípadoch viac. Zvyšok výroby je potrebné využiť inak ako na odber v reálnom čase.

Čo s prebytočnou elektrinou

V prípade, ak má odberateľ inštalované zariadenie na výrobu elektriny, ktorej výrobu nevie spotrebovať v reálnom čase, existuje niekoľko spôsobov, čo spraviť s nespotrebovanou elektrinou:

 • nedodávať elektrinu do sústavy vôbec – technickými prostriedkami obmedziť výrobu a dodávku elektriny do sústavy,
 • nedodávať elektrinu do sústavy a ukladať ju vo svojom batériovom úložisku – doplniť do vnútornej elektroinštalácie batériové úložisko a využiť elektrinu neskôr,
 • nedodávať elektrinu do sústavy a využívať spotrebiče, ktoré akumulujú energiu – napr. v spotrebiče určené na ohrev teplej vody, príp. kúrenie,
 • dodávať elektrinu do sústavy na čierno – bez zmluvy o dodávke elektriny,
 • využiť virtuálnu batériu, ktorú ponúkajú v súčasnosti viacerí dodávatelia – dodávateľ elektriny buď presunie objem vyrobenej elektriny na do iného času na odbernom mieste a/alebo prerozdelí vyrobenú elektrinu v rámci odberných miest odberateľa elektriny,
 • predávať elektrinu dodávateľovi elektriny, ktorý je v zmysle právnych predpisov povinný výkupca – za regulovanú cenú
 • predávať elektrinu dodávateľovi elektriny – za dohodnutú cenu, alebo dohodnutý model určenia ceny
 • zdieľať elektrinu v skupine zdieľania

Zdieľanie elektriny

Nedávna legislatívna úprava zavádza nových účastníkov trhu ako sú aktívny odberateľ, energetické spoločenstvo či komunita. Pri týchto účastníkoch trhu sa jedná o subjekt, ktorá nie je podnikateľom v energetike. Vďaka tomu sa zjednodušuje zavádzanie a využívanie obnoviteľných zdrojov elektriny. Cieľom takéhoto spoločenstva nie je generovanie zisku z energetických činností, ale realizácia environmentálnych, hospodárskych alebo sociálnych komunitných prínosov pre svojich členov.

Definícia účastníkov

 1. Aktívny odberateľ je koncový odberateľ elektriny, ktorý spotrebúva alebo uskladňuje elektrinu vyrobenú vo svojom zariadení na výrobu elektriny, dodáva vlastnú vyrobenú elektrinu alebo poskytuje flexibilitu, ak tieto činnosti nie sú jeho hlavnou podnikateľskou činnosťou. Odberateľ, ktorý je podnikateľom a vykonáva aspoň jednu z uvedených činností sa za aktívneho odberateľa považuje len vtedy, ak jeho príjmy z týchto činností za posledné účtovné obdobie nepresahujú príjmy z ktorejkoľvek jeho podnikateľskej činnosti. Odberateľ v domácnosti alebo iný odberateľ, ktorý nemá status podnikateľa a vykonáva jednu z uvedených činností  sa na účely zákona považuje vždy za aktívneho odberateľa.
 2. Energetické spoločenstvo je právnická osoba založená za účelom zabezpečovania energetických potrieb jej členov alebo spoločníkov. Pre spoločníkov môže zabezpečovať služby súvisiace s výrobou, dodávkou či distribúciou elektriny, s jej zdieľaním, uskladňovaním, prípadne aj s agregáciou či prevádzkou nabíjacej stanice elektromobilov. Cieľom takéhoto spoločenstva nie je generovanie zisku z energetických činností, ale realizácia environmentálnych, hospodárskych alebo sociálnych komunitných prínosov pre svojich členov či spoločníkov. S ohľadom na ciele energetického spoločenstva právna úprava nepovažuje výrobu a uskladnenie elektriny v zariadeniach s inštalovaným výkonom do 1 MW, agregáciu alebo dodávku elektriny pre svojich členov za podnikanie v energetike.

Energetické spoločenstvo sa preukazuje v právnych vzťahoch s inými účastníkmi trhu s elektrinou alebo účastníkmi trhu s plynom osvedčením, ktoré vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

 1. Komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov je právnická osoba, ktorá je založená na účel výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a ktorá súčasne môže byť založená na účel dodávky elektriny, zdieľania elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, uskladňovania elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, činnosti agregácie, distribúcie elektriny, prevádzky nabíjacej stanice alebo výkonu iných činností alebo poskytovania iných služieb súvisiacich so zabezpečovaním energetických potrieb jej členov s cieľom realizácie environmentálnych, hospodárskych alebo sociálnych komunitných prínosov a zároveň, ktorá nevykonáva činnosti za účelom dosiahnutia zisku a zároveň do ktorej je možno vstúpiť, nadobúdať podiel alebo inak sa stať členom, a z ktorej je možné vystúpiť, ukončiť účasť alebo členstvo na základe rozhodnutia člena a ktorej členmi sú len fyzické osoby, malé a stredné podniky, vyššie územné celky alebo obce v územnom obvode vyššieho územného celku, v ktorom má sídlo komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov, a ktorej členovia oprávnení samostatne alebo spoločne s inými členmi vykonávať kontrolu v komunite vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov majú trvalý pobyt alebo sídlo na území vyššieho územného celku, v ktorom je umiestnené zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vlastnené komunitou vyrábajúcou energiu z obnoviteľných zdrojov alebo väčšina takých zariadení, ak komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov vyrába elektrinu alebo plyn vo viacerých takých zariadeniach.

Zhrnutie

Nový legislatívny model energetického spoločenstva a komunity zavádza v rámci skupiny vopred určených subjektov (odberateľov elektriny) a ich odberných miest možnosť zdieľania vyrobenej elektriny bez nutnosti vlastniť povolenie na podnikanie v energetike. Tým sa výrazne uľahčuje možnosť výroby elektriny na jednom odbernom mieste a spotreby elektriny na inom odbernom mieste. Zostáva však nutnosť platiť časť nákladov spojených s využívaním distribučnej sústavy vo forme úhrady distribučných taríf.