Priemerné celoročné využitie RK pre VN a VVN – čo to je, ako s tým vieme pracovať a či sa to vôbec oplatí

V cenových rozhodnutiach pre rok 2024 došlo k viacerým zmenám, ktorým sa budeme postupne venovať. V tomto príspevku predstavujem na prvý pohľad možno zaujímavú zmenu, ktorá súvisí s optimalizáciou nákladov pri poplatku za prístup do distribučnej sústavy pre distribučné sadzby X1 a X2, teda pre VN a VVN.

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 246/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetike (ďalej len cenová vyhláška) v §22 definuje spôsob regulácie za prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, postup a podmienky uplatňovania cien a niektoré iné podmienky vykonávania regulovaných činností. V tejto vyhláške je zavedený nový postup, kedy sa pre niektoré sadzby na napäťovej úrovni VVN a VN aplikuje možnosť znížiť tarifu za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny bez strát elektriny pri distribúcii elektriny a prenose elektriny (ďalej len tarifa za distribúciu). Zjednodušene povedané v prípade, ak je priemerné celoročné využitie RK nad 50 % je táto tarifa za distribúciu znížená o 5%. V prípade ak je celoročné využitie nad 80 % je táto tarifa za distribúciu znížená až o 10%.

Priemerné celoročné využitie RK je určené ako pomer objemu ročnej spotreby na odbernom mieste ku objemu spotreby daného aritmetickým priemerom hodnoty RK v jednotlivých mesiacoch roka vynásobeným počtom hodín v roku.

Pravidlá pre aplikáciu zľavy z tarify za distribúciu v zmysle cenovej vyhlášky:

 • zľava sa aplikuje pre odberné miesta, ktoré sú v aktuálnom roku t pripojené na napäťovej úrovni VVN a VN. Zľava sa neaplikuje pre odberné miesta pripojené na napäťovej úrovni NN,
 • zľava je aplikovateľná iba v prípade, ak je na odbernom mieste v roku t sadzba X1 a X2. V roku t na odbernom mieste nesmie byť sadzba napríklad pre sezónne odbery, dočasné odbery a pod. V roku t ale môže byť v rámci sadzby X1 a X2 priznaná skúšobná prevádzka, alebo v prípade, ak je odber určený pre dopravné prostriedky elektrickej trakcie, alebo nabíjacie stanice pre elektromobily,
 • odberné miesto musí byť pripojené v roku t-2 počas celého roka,
 • rokom t je rok 2024 – zľava v prípade splnenia podmienky priemerného celoročného využitia RK v roku 2022 (t-2) bude aplikovaná už v tomto roku 2024,
 • podmienkou uznania zľavy nie je priznaná sadzba X1 alebo X2 v toku t-2. V roku t-2 mohla byť na odbernom mieste aj iná distribučná sadzba, napríklad sadzba určená pre sezónny odber s nastavením hodnoty RK na úrovni 5% MRK, alebo dočasný odber,
 • zľava z tarify za distribúciu v roku t je aplikovaná v prípade splnenia podmienky z roku t-2. Zľava nesúvisí s nastavením RK, alebo so splnením podmienky priemerného celoročného využitia v roku t,
 • zľava sa aplikuje na obdobie celého kalendárneho roku t,
 • v závislosti od prevádzkovateľa regionálnej DS je pri splnení podmienky priemerného celoročného využitia RK nad 50% úspora na tarife za distribúciu do 0,50 €/MWh. Pri splnení podmienky priemerného celoročného využitia RK nad 80% je úspora do 1 €/MWh.
  Špecifikom aplikácie cenovej vyhlášky pri cenovom rozhodnutí Stredoslovenskej distribučnej, a.s. je, že vylučuje z podmienok pre priznanie zľavy odberné miesta pripojené na napäťovej úrovni VN využívajúce akumulačné alebo priamovýhrevné vykurovanie počas celého roka t-2.

Špecifikom Východoslovenskej distribučnej zasa je, že neuvádza vo svojom cenovom rozhodnutí viazanosť zľavy na sadzbu X1 alebo X2 v roku t. Zľava je viazaná len na napäťovú úroveň.

Ktoré odberné miesta sú pre priznanie zľavy ideálne?

 • zľava sa aplikuje najmä pri odberných miestach, ktoré mali v roku t-2 vyrovnaný odber. Tento odber by nemal mať sezónne závislosti (ročné obdobie, pracovné dni, výkyvy spotreby počas dňa a pod.). Malo by sa jednať o stály konštantný odber, napríklad viaczmenná nepretržitá prevádzka vo výrobe, dátové centrá a pod. V opačnom prípade odberné miesto nemá nárok na priznanie
 • zľavy alebo má malú šancu pre priznanie zľavy,
  odberné miesto by malo mať nastavenú hodnotu rezervovanej kapacity s minimálnou rezervou voči predpokladanému maximu. V tomto prípade však hrozí prekročenie RK a penalizácia zo strany prevádzkovateľa DS

Zľava je určená výlučne pre odberné miesta s vyrovnaným odberom.

Odberatelia elektriny pripojení na napäťovej úrovni VVN a VN majú vyšší odber elektriny, zvyčajne viac ako 100 MWh/rok. Tie najväčšie odbery aj niekoľko desiatok GWh/rok. Zľava v rozsahu do 1 €/MWh nie je pri volatilite ceny na komoditných trhoch významná vzhľadom na náročnosť pri optimalizácii prevádzky a odberového diagramu a riziko pri snahe získať zľavu na tarife za distribúciu elektriny prostredníctvom priemerného celoročného využitia RK. Hodnota rezervovanej kapacity musí byť nastavená s minimálnou rezervou. Zľava je teda aplikovateľná výlučne pre odberné miesta s vyrovnaným odberom, kde je minimálne riziko odchýlky od štandardnej odberovej krivky. Môže sa jednať najmä o odbery v dátových centrách, pri výrobe s trojsmennou prevádzkou a pod. Odberateľ nie je z dôvodu zľavy motivovaný zmeniť charakter svojej spotreby.

Opatrenie ako neadekvátny nástroj pre zmenu správania a plánovania

Cieľom opatrenia bola zjavne motivácia koncových odberateľov zmeniť svoje správanie a odberové krivky k vyrovnanému odberu a optimálnemu nastaveniu RK. Zľava, ktorou chce cenová vyhláška motivovať koncových odberateľov k zmene správania a k zmene charakteru odberu, k zmene plánovania RK však nie je dostatočným nástrojom. Odberateľ nevie vo väčšine prípadov vzhľadom na spôsob prevádzky zmeniť výrazne charakter odberu, prípadne zmena charakteru prevádzky má významný dopad na prevádzkové náklady. Zľava je určená len pre odberné miesta, ktoré sa už v tejto situácii nachádzajú a dostanú dodatočný bonus ako zľavu z ceny.

Pokiaľ chce ÚRSO a prevádzkovatelia regionálnej DS motivovať odberateľov k lepšiemu plánovaniu hodnoty rezervovanej kapacity je potrebné zaviesť iný model, napríklad porovnávanie výkonového maxima v mesiaci voči hodnote RK, prípadne zaviesť výraznejšiu zľavu.

V novom návrhu cenovej vyhlášky pre budúce obdobie už tento návrh nefiguruje, a teda v prípade jej schválenia je motivácia na zmenu správania v roku t, z dôvodu uplatnenia zľavy v roku t+2 minimálna.